Schooltv-webshop klantenservice@schooltvwebshop.nl 030-2417030
Winkelwagen
Winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00
Verzendkosten: € 0,00
Totaalbedrag: € 0,00

  • Veilig betalen
  • Levertijd 2 tot 5 werkdagen
  • 14 dagen bedenktijd

Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

Definities
Identiteit van de ondernemer
Toepasselijkheid
Aanbiedingen
Overeenkomsten
Levering
Betalingstermijn
Transport- en verzendkosten
Herroepingsrecht
Retourneren
Garanties
Klachten
Privacy
Klantenservice
Toepasselijk recht en geschillen 

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

NTR Schooltv-webshop: de door EDG Digital in opdracht van de NTR Schooltv ontwikkelde webshop ten behoeve van de verkoop van producten die betrekking hebben op NTR Schooltv programma’s of producten die anderszins  gerelateerd zijn aan de NTR Schooltv.

Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging zoals omschreven in artikel 5.4 van deze algemene voorwaarden.

Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 9.

 

2. Identiteit van de ondernemer

EDG Digital (opdrachtnemer van de NTR Schooltv met betrekking tot de NTR Schooltv-webshop)

Postbus 40266

3504 AB Utrecht

Telefoonnummer: 030 - 2417030

E-mail adres: klantenservice@schooltvwebshop.nl

KvK nummer: 30185770

BTW nummer: 812172322B02

 

 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van NTR Schooltv-webshop gedaan respectievelijk gesloten worden.

3.2 Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en NTR Schooltv-webshop middels de procedure zoals deze is omschreven in de artikelen 4 en 5 van de algemene voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden.

3.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door NTR Schooltv-webshop, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3.4 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden worden door NTR Schooltv webshop uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.5 NTR Schooltv-webshop behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

 

4. Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen op de website van NTR Schooltv-webshop zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

4.2 Indien NTR Schooltv-webshop de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan NTR Schooltv-webshop te melden. NTR Schooltv-webshop is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

4.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

5. Overeenkomsten

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u:

a. een bestelling heeft geplaatst in de NTR Schooltv-webshop middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier;

b. de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;

c. op uw e-mailadres een Ontvangstbevestiging heeft ontvangen van NTR Schooltv-webshop, zoals omschreven in artikel 5.4, waarin de bestelling wordt bevestigd.

5.2 Indien van NTR Schooltv-webshop in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand en zal het betaalde bedrag worden teruggestort door NTR Schooltv-webshop.

5.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

a. Een omschrijving van het gekochte product en het aantal dat gekocht is;

b. De prijs van het product;

c. BTW informatie;

d. Naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres), e-mailadres en telefoonnummer;

e. Het bestelnummer van de overeenkomst.

5.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en NTR Schooltv-webshop gemaakte afspraken en treedt in plaats van alle eerder gesloten overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en NTR Schooltv-webshop.

5.5 De administratie van NTR Schooltv-webshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan NTR Schooltv-webshop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door NTR Schooltv-webshop verrichte leveringen. NTR Schooltv-webshop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

 

6. Levering

6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en NTR Schooltv-webshop ingeval van levering binnen Nederland. Voor levering buiten Nederland geldt een andere leveringstermijn. De door NTR Schooltv-webshop opgegeven levertijden zijn indicatief en zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door NTR Schooltv-webshop wordt overschreden, zal NTR Schooltv-webshop u hiervan onmiddellijk  schriftelijk (via brief of e-mail) informeren. In dat geval heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan NTR Schooltv-webshop te melden.

6.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst conform het vorige lid zal NTR Schooltv-webshop de betalingen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke melding aan u terugbetalen.

6.4 Indien u aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door NTR Schooltv-Webshop overschrijden van de leveringstermijn, zal NTR Schooltv-webshop deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met NTR Schooltv-webshop heeft ontbonden.

 

7. Betalingstermijn

Schooltv-webshop hanteert een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum.

 

8. Transport- en verzendkosten

8.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn € 4,15 binnen Nederland per bestelling. Buiten Nederland hanteren wij de actuele tarieven die staan vermeld op Post.nl: http://www.postnl.nl/tarieven/pakketten/

8.2 NTR Schooltv-webshop bepaalt de wijze van verzending en is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

8.3 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor NTR Schooltv-webshop. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door NTR Schooltv-webshop kunnen worden uitgesloten.

8.4 Bij bestellingen vanuit het buitenland bent u aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten.

 

9. Herroepingsrecht

9.1 Bij aankoop van de producten heeft u het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen. Deze bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product.

9.2 Tijdens de Bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

9.3 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u

a. dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan NTR Schooltv-webshop te melden;

b. het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan NTR Schooltv-webshop te retourneren, conform de door NTR Schooltv-webshop verstrekte instructies.

9.4 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst heeft herroepen zullen door NTR Schooltv- webshop binnen 10 werkdagen nadat NTR webshop het door u teruggezonden product heeft ontvangen, teruggestort worden.

9.5 Bij gebruik van het herroepingsrecht komen de kosten en het risico van terugzending voor uw rekening.

9.6 NTR Schooltv-webshop behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts gedeeltelijk te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van NTR Schooltv-webshop) is beschadigd. Indien dit het geval is zal NTR Schooltv-webshop u daarover schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

 

10. Retourneren

10.1 Indien het product dat u heeft ontvangen een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze te stellen eisen, dient u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken en heeft u twee mogelijkheden:

a. er kan schriftelijk (via brief of e-mail) aan NTR Schooltv-webshop gevraagd worden om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product of;

b. de overeenkomst met NTR Schooltv webshop kan ontbonden worden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan NTR Schooltv-webshop te melden.

10.2 Indien NTR Schooltv-webshop gevraagd wordt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product moet het product worden teruggestuurd naar NTR Schooltv-webshop. NTR Schooltv-webshop zal het product binnen 30 dagen na ontvangst herstellen of vervangen en terugsturen. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van NTR Schooltv-webshop.

10.3 Indien de overeenkomst met NTR Schooltv-webshop op basis van artikel 10.1 wordt ontbonden, dient het product onmiddellijk aan NTR Schooltv-webshop.nl te worden geretourneerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van NTR Schooltv-webshop. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen worden teruggestort.

 

11. Garanties

Op de door NTR Schooltv-webshop geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

 

12. Klachten

12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door NTR Schooltv-webshop serieus in behandeling worden genomen.

12.2 Een klacht dient kenbaar gemaakt te worden bij de Klantenservice van NTR Schooltv-webshop (gegevens staan vermeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden).

12.3 NTR Schooltv-webshop zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en de uitkomst schriftelijk (via brief of e-mail) kenbaar maken.

 

13. Privacy

13.1 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door NTR Schooltv-webshop kunnen nakomen van de overeenkomst die NTR Schooltv-webshop met u is aangegaan. Uitsluitend voor dit doel zullen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

13.2 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. Door het aangaan van een overeenkomst met NTR Schooltv-webshop waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan NTR Schooltv-webshop voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.

13.3 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan EDG Digital te richten, zie artikel 2 van deze algemene voorwaarden. NTR Schooltv-webshop zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij de NTR Schooltv-webshop aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 13.1) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan EDG Digital te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. NTR Schooltv-webshop zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.


14. Klantenservice NTR Schooltv-webshop

Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden dient plaats te vinden met:

EDG Digital handelend onder de naam NTR Schooltv-webshop
Postbus 40266
3504 AB Utrecht

E-mail adres: klantenservice@schooltvwebshop.nl

 

14. Toepasselijk recht en geschillen

Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht tenzij gezamenlijk overeengekomen wordt dat een andere rechter bevoegd is.